مجموعه چند منظوره معماری یادمانی شهر لندن

پروژه مجتمع چند منظوره معماری یادمانی شهر لندن، در زمینی به مساحت 12200مترمربع در جزیره کیش در مجاورت بلوار ایران به عنوان ستون فقرات جزیره و نیز محور ویژه کیش واقع شده است.
به دلیل ماهیت خاص و محور ویژه تمدن ها که نمودی از تمدن ها و فرهنگ های کهن و معاصر جهان به شمار می رود، طراحی قطعه مورد نظر با کانسپت معماری یادمانی شهر لندن انجام شده است. پروژه مورد نظر به طور کلی شامل 6 بلوک مختلف و درغالب کاربری های متنوع مسکونی، هتلی، تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی تعریف شده است. هر کدام از 6 بلوک موجود، نماد یک ساختمان معروف شهر لندن بوده که در یک ساختار و محوطه سازی الهام گرفته شده از قسمتی از بافت شهر لندن، جانمایی شده اند. در مرکز پروژه نیز یک رودخانه با الهاl از رودخانه تایمز شهر لندن قرار گرفته است.
کل زیربنای پروژه مورد نظر در حدود 64000 مترمربع و تراکم آن 300درصد می باشد. که کاربری های مسکونی با 31 درصد، تجاری 29 درصد و هتل با 20 درصد از مساحت کل، به ترتیب بیشترین مساحت و کاربری های فرهنگی با 10 درصد، تفریحی با 5 درصدو فرهنگی 6 درصد، در رده های بعدی قرار می گیرند. چهار بلوک از پروژه به صورت برج های بلند مرتبه 15 طبقه و 10 طبقه لحاظ شده که سه برج 15 طبقه با کاربری مسکونی و هتل و ساختمان 10 طبقه به صورت مجموعه رستوران ها دیده شده است.
دو ساختمان کوتاه تر نیز در غالب 5 طبقه و با کاربری تجاری- تفریحی و هتل آپارتمان پیشنهاد شده است. در مجموع جانمایی ساختمان ها به نحوی انجام شده است که ساختمان های مجاور محور ویژه با کاربری تجاری، تفریحی، ورزشی و هتل لحاظ شده به نحویکه به پویایی مجموعه و جذب جمعیت بیفزاید و ساختمانهای با کاربری مسکونی و هتل آپارتمان با مراجعین اختصاصی در پشت مجموعه جانمایی شده اند. دو طبقه زیرزمین و یک نیم طبقه نیز برای پروژه پیش بنی شده است که کاربری های مختلط و پارکینگ مجموعه در این طبقات جانمایی شده اند.