مجتمع مسکونی 29 واحدی مهدیار

مجموعه مسکونی 29 واحدی مهدیار واقع در خیابان رهبرماه در ناحیه معالی آباد شهر شیراز واقع شده است. این مجموعه در قالب دو بلوک مسکونی که توسط یک لابی به یکدیگر متصل شده اند، طراحی شده است و در محل اتصال این دو قسمت، حجم ساختمان شکاف عمیقی داشته که ورودی ساختمان را تعریف نموده و عقب رفتگی مذکور به همراه پله های موجود در آکس آن بر عظمت ورودی افزوده و نوعی پیش فضا برای ورود ساکنین تعریف نموده است. واحدهای مجموعه به دلیل نورگیری طبیعی از سه سمت، با بازشوهای وسیع و گشاده احاطه شده تا حداکثر نور و چشم انداز را به فضای داخل بکشانند. همچنین بر روی بام مجموعه، بام سبز تعبیه شده است که امکان استفاده ساکنین ازاین فضا را به عنوان یک فضای عمومی فراهم می سازد.