مجموعه اداری، تفریحی، فرهنگی ارم

این پروژه در یکی از مهمترین خیابان های شهری شیراز(خیابان ارم) نزدیک به فضاهای ساختاری چون پارک آزادی،باغ ارم و خوابگاه ارم با کاربری اداری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی قرار گرفته است.
سایت پروژه به دلیل بستری که در آن قرار گرفته است(یعنی نزدیکی به فضاهای عمومی مثل باغ ارم یا فضاهای تفریحی چون پارک آزادی) قابلیت ترکیب و پیوستن به بافت اطراف و تبدیل به یک پایگاه اجتماعی را داراست. در روند ترکیب سایت با بافت شهری اطراف، یک مسیر سبز مطلوب به وجود آمده که با ایجاد جاذبه در اطراف آن (مثل فضاهای تفریحی و ورزشی) افراد به ورود و حرکت در این مسیر ترغیب می شوند. برای حفظ امتداد مسیر سبز اطراف سایت، بام پروژه به صورت بام سبز و توپوگرافی مصنوعی در نظر گرفته شده است که با ایجاد نورگیرهای وسیعی در سطح بام، نور به قسمت های پایین وارد می شود و حرکت پیاده از گوشه های مختلف خیابان بر سطح بام سبز و تا نزدیکی فضاهای اداری ادامه دارد. برای وارد کردن نور بهدرون فضاهای اداری شکاف وسیعی در بام به وجود آمده که با در نظر گرفتن جهت مناسب وارد شدن نور به ترتیب این شکاف و گشادگی به طبقات پایین تر می رسد تا نور به راحتی تا طبقه همکف امتداد یابد و فضا را روشن کند. فضای سبز با کل مجموعه آمیخته شده به گونه ای که سبزینگی روی دیواره داخلی فضاهای اداری و تراس هایی که به دهلیز مرکزی راه دارند کشیده شده است.