مجموعه 386 واحدی مسکونی صدا و سیما


یکی از مسائل جهانی که امروزه تمامی شهرهای بزرگ جهان با آن مواجهند، انبوه سازی و مساکن انبوه اجتماعی می باشد. این موضوع در مکانهای مختلف نمود متفاوتی داشته است در برخی موارد، ساخت مسکن براساس اصول مدرنیست، مسائل اجتماعی و ساخت و سازهایی ناپایدار به وجود آمده و در برخی دیگر چالش اصلی جایگزینی ساخت و سازهای جدید با مجموعه های مسکونی ایمن و پایدار بدون تکرار اشتباهات مدرنیست می باشد. مساله دیگر و شاید مهمترین مساله مرتبط با این مساکن اجتماعی، ساخت مسکن با حداقل هزینه و با صرفه اقتصادی می باشد.
طراحی برجهای مسکونی صدا و سیما به عنوان مجموعه های بلند مرتبه مسکونی نمادین در دامنه ارتفاعات شهر جدید صدرا واقع شده است. 5 برج نشانه ای پیشنهادی با حداکثر ارتفاع 12 طبقه در زمینی با مساحت 12147 متر مربع قرار گرفته اند. برجهای مذکور در امتداد کشیدگی سایت به منظور تعریف خط آسمان سایت و تعریف چشم انداز مجموعه در مرکز سایت بیشترین ارتفاع (12 طبقه) را داشته و با حرکت به سمت طرفین سایت از ارتفاع آنها کاسته می شود. جهت گیری برج ها نسبت به هم با بهینه ترین زاویه به منظور کاهش سایه اندازی و بهره گیری از حداکثر نور تعیین شده است.
 دو طبقه بالایی هر برج نسبت به سایر طبقات عقب نشینی داشته که علاوه بر کاستن از سنگینی حجم، تراسهای سرسبز وسیع عمومی به وجود آورده است که در تعریف چشم انداز پلکانی مجموعه نقش به سزایی دارد. جهت ایجاد سایه اندازی و تنوع حجمی در بدنه برجها در بخشی از طبقات جلو و عقب رفتگی ایجاد شده که با مصالح مجزا نسبت به زمینه سفید رنگ برج ها تعریف شده اند. پلان طبقات 2 عدد از برجها به صورت 6 واحدی و 3 برج دیگر به صورت 8 واحدی می باشد.
طراحی تمامی واحدها نیز با توجه به عوامل زیبایی شناسی، محرمیت و نیز حداکثر بهره گیری از نور، صورت گرفته است. در سایت مجموعه نیز با طراحی سایت پلان، در بین بلوکها فضای جمعی برای استفاده ساکنان پیشنهاد شده است که امکان بهره گیری از فضاهای سبز باز و فضاهای جمعی را به افراد می دهد.
در مجموع مجموعه مسکونی صدا و سیما نمونه ای خوب از طراحی مساکن اجتماعی با در نظر گرفتن نیازهای ساکنین و عوامل زیبا شناسی شهری و با صرفه اقتصادی برای افراد با طبقه اجتماعی متوسط ارائه می دهد