برج های دوقلوی سرو شیراز

پروژه طراحی برجهای دو قلوی خیابان زند واقع در شهر شیراز در مجاورت مهمترین محور عملکردی و ساختاری شهر ( ستون فقرات اصلی شهر ) قرار گرفته است. پروژه مورد نظر در محل یک باغ متروکه و در مجاورت کاربری های مهم شهری شهر و همچنین مهمترین گره شهری شیراز یعنی میدان نمازی واقع شده و به این لحاظ موقعیت بسیار مهمی در شهر دارد.
از مهمترین اهداف طراحی پروژه، با توجه به اهمیت شیراز به عنوان قطب پزشکی جنوب کشور، ایجاد مجموعه ای متمرکز از مراکز پزشکی و مطبهای خصوصی و همچنین مرکزی جهت ارائه خدمات و تجهیزات تخصصی پزشکی و نیز مجموعه ای جهت اسکان توریستهای بخش درمانی در مجاورت محور زند به عنوان قطب پزشکی و درمانی شهر می باشد.
همچنین به لحاظ ساختار فضایی شهر، از مهمترین اهداف مدیران شهری ایجاد یک نشانه شهری در مزکز شهر و بخش جدیدتر آن به منظور ارتقاء سیمای شهری و هویت آن می باشد.
با لحاظ نمودن این اهداف، طراحی پروژه با هدف خاص  ایجاد یک فضای شهری فعال و سرزنده و همچنین طراحی برجها به عنوان نمادی از معماری ایرانی – اسلامی و شهر شیراز توسط این مشاور انجام شده است. لذا طرح پیشنهادی برج ها با توجه به هدف مذکور و با کانسپت درخت سرو به عنوان نماد شیراز ارائه شده است. به این ترتیب که دو برج مذکور با اقتباس و انتزاع از فرم سرو در بهینه ترین موقعیت نسبت به یکدیگر در سایت به لحاظ رعایت سایه اندازی و نیز توجه به چشم انداز شهری جانمایی شده اند و با توجه به سطح اشغال تنها 10% از کل سایت، مابقی سایت به فضایی پویا و سرزنده جهت افراد پیاده و نیز مراجعین اختصاص یافته است.
دو برج مذکور در 27 طبقه شامل بخش پارکینگ ها در 4 طبقه زیرزمین، کاربری تجاری مرتبط با پزشکی در همکف، کاربری فرهنگی – تفریحی در طبقه اول، 11 طبقه کلنیک ها و مطبهای پزشکی، 12 طبقه کاربری پذیرایی – اقامتی، 2 طبقه کاربری تفریحی – گردشگری بوده و در میانه برجها، void های متنوعی جهت ایجاد فضاهای تعامل در طبقات و کشاندن نور به درون طبقات پیش بینی شده که در عین حال فضای سبز را به طبقات میانی برج کشانده است. در بام برجها نیز فضای سبز بزرگی پیش بینی شده که نمایی از پردیس ایرانی را در اوج نمایان می سازد.
کل جداره برجها نیز توسط یک پوسته هندسی الهام گرفته از نقشهای هندسی ایرانی – اسلامی پوشش یافته است که به هویت و پیوند بیشتر پروژه به شهر کمک شایانی نموده است. در مجموع طراحی برجهای دو قلوی شهر شیراز به بهترین نحو ممکن، طراحی منطبق با زمینه و پاسخگو به مسائل روز و با بهره گیری از مدرنترین تکنولوژی را به نمایش می گذارد