اداره کل راه و شهرسازی استان فارس

دو ساختمان مسکن و راه همچون دو بنای مقتدر در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با ایجاد فضاهای منفی و گنبد وار از میانه فضا قابل رویت خواهند بود. گنبد های مقابل یکدیگر از بنای مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان در دو ساختمان اداری مسکن و راه اقتباس شده است.شیشه های رنگی در معماری ایرانی رنگ و بوی  خاصی به بنا می داده  است . پنج دری، ارسی و دیگر عناصر شفاف  در نمای اصلی پروژه دیده شده است که می تواند دگرگونی خاصی برای خیابان ستارخان و بدنه شهری بوجود آورد.
حیاط مرکزی سایت که هر کدام نسبت به یکدیگر 5 درجه چرخش داشته است و به پایین ترین قسمت بنا تابش و نور می بخشد. اطراف این حیاط کلیه ی فضا های اداری قرار گرفته اند .چرخش حیاط مرکزی به اندازه 90 درجه و استفاده آن در نمای اصلی ساختمان به عنوان یک فضای منفی و قابل استفاده برای عموم تبدیل نموده است.