مجموعه چندمنظوره معماری یادمانی پاریس


یکی از بلوک های تفکیک شده در مجاورت سکانس سوم محور ویژه تمدن‏ها در جزیره کیش، معماری یادمانی پاریس در امتداد معماری ونیز واقع شده است. کانسپت اصلی فرم توده و لفاف حجمی پیشنهادی پروژه مورد نظر، براساس عناصر اصلی و معماری شهر زیبای پاریس طراحی شده است.
این معماری برگرفته از عناصر و اجزای معماری فرانسوی شامل سبک باروک و در تکمله آن سبک نئو کلاسیک پیشنهاد می‏گردد. به منظور افزایش غنای حسی، نشانه های شهری و المان های مشهور شهر پاریس همچون نماد طاق نصرت، برج ایفل و فرم های هندسی غالب ساختمان‏های قدیمی آنجا مورد استفاده قرار می گیرد.
معماری قطعه مورد نظر در زمینی به مساحت 5100 متر مربع در چارچوب ضوابط فرمی و سمبلیک دوره گوتیک و ویکتوریایی فرانسه و براساس ضوابط عام جانمایی طراحی گردیده است، به نحویکه شاخصه های تراکم ناخالص مجاز 10±430 درصد و سطح اشغال مجاز نیز 5±40 درصد در نظر گرفته شده است.
کاربری قطعه پاریس به صورت کاربری‏های مختلط (mixed-use) تعریف شده و عملکرد فعالیت‏های پیشنهادی در این مجموعه، چند منظوره لحاظ گردیده تا جنبه سرگرمی و گردشگری و فرهنگی قطعه مورد نظر با توجه به نقش غالب سرگرمی محور ویژه حفظ شود.