طراحی شهرک مسکونی برف فروش شیراز

 
اراضی برف فروش در شمال غربی شهر شیراز و در دامنه ارتفاعات دراک و در زمینی به مساحت 65 هکتار و در مجاورت بزرگراه حسینی الهاشمی به عنوان یک سایت سکونتی شهری قرار گرفته است. چشم انداز مناسب سایت به سمت شهر به واسطه موقعیت قرارگیری آن و قرارگیری در مجاورت یکی از شریانهای اصلی شهر از مزیت های عمده آن محسوب می شود .
بر این اساس طراحی شهری سایت بر مبنای قابلیتهای موجود و با توجه به اصول شهرسازی توسط این مشاور آغاز شد .طراحی شهری و  تفکیک سایت بر طبق اصل سلسله مراتب فضایی و در قالب محلات و واحدهای همسایگی مجزا و با جانمایی خدمات و کاربریهای مورد نیاز نسبت به مقیاس فضایی هر کاربری صورت گرفته است . در جانمایی توده های شهری ، توده های شهری بلند مرتبه تر به عنوان نشانه های شهری در بلندترین قسمت سایت و توده های کم ارتفاع تر در قسمتهای پایین تر جانمایی شده اند تا بدین ترتیب چشم انداز مناسب و تعریف شده ای از سایت از سمت محور حسینی الهاشمی و همچنین از شهر به نمایش گذاشته شود . طراحی هر کدام از توده های پیشنهادی مسکونی براساس لفاف حجمی پیشنهادی که در هماهنگی با قطعات مجاور و همچنین چشم انداز کل سایت ارائه شده ، صورت گرفته است . به این ترتیب که در هر کدام از حلقه های تعریف شده هر کدام از پلاکها دارای یک پودیوم با ارتفاع مشخص برای همه قطعات و یک قسمت ساقه و top به تناسب خط آسمان پیشنهادی بوده و در مجموع یک هارمونی مشخص را در ترکیب کل مجموعه ایجاد می کنند .
طراحی برجهای نشانه ای 6 گانه در بلندترین نقطه سایت نیز با توجه به تحلیل آیرودینامیکی   باد و دستیابی به بهترین فرم معماری در جهت پاسخگویی به وضعیت باد انجام شده است .
در مرکز سایت نیز یک فضای سبز شهری بزرگ به عنوان هسته تجمع و در مجاورت آن یک راسته فعال تجاری در جهت افزایش سرزندگی و هویت شهری مجموعه پیشنهاد شده است .
در مجموع طراحی شهری شهرک برف فروش با هدف ایجاد یک سایت مسکونی هویت مند و یک توسعه مسکونی ناپیوسته در مجاورت شهر شیراز بر مبنای قابلیت های موجود سایت و با بهره گیری بهینه از این قابلیت ها صورت گرفته است .