مجموعه 2500 واحدی مسکن اقدام ملی


در طراحی توده گذاری بلوک های "مجموعه 2500 واحدی مسکن اقدام ملی"، از ایده حیاط مرکزی بهره گرفته شده است، بدین صورت که 2500 واحد مسکونی در هفت واحد همسایگی تعریف شده است. فضاهای میانی این واحدهای همسایگی، به عنوان فضاهای نیمه عمومی برای ساکنین، که در برگیرنده تمام خدمات مورد نیاز در سطح واحد همسایگی و محله می باشد، عمل می کند. همچنین در نظر گرفتن فضاهای سبز و پارک در شکل گیری منظر، ارتقا کفیت زندگی، تصویر ذهنی مطلوب و آسایش اقلیمی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در نظر گرفتن فضاهای جمعی جهت رویدادپذیری و تعریف فعالیت های خلاقانه ای که با مشارکت ساکنین انجام می شود، موجبات ارتقا پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد.
در جانمایی پلاک ها، یکی از مهم ترین مسائلی که مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت تابش و نحوه سایه اندازی توده ها بر یکدیگر بوده است. جهت دستیابی به حداقل سایه اندازی توده ها بر یکدیگر و همچنین ایجاد خط آسمان پویا، تغییر ارتفاع توده ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد تا این تغییر ارتفاع برای کلیه پلاک ها رعایت گردد. از ویژگی های خاص پروژه می توان به تراس های سبز با میانگین مساحت 6 مترمربع برای کلیه واحدهای مسکونی اشاره کرد.