طرح ساماندهی اراضی جزیره کیش

 
پروژه طرح ساماندهی کیش بر مبنای سازماندهی فضایی ، جمعیتی و کالبدی جزیره کیش توسط مشاور خط و صفحه آغاز گشته است. از مهمترین اهداف این پروژه ، تقسیم جزیره در قالب تقسیمات شهری ناحیه ، محله و واحد همسایگی به منظور ساماندهی مقوله سکونت و تقسیم متناسب و عادلانه خدمات شهری در سطح جزیره کیش می باشد .
چنین سازماندهی فضایی دقیق و علمی می تواند به رشد موزون جزیره در آینده و هدایت توسعه های آتی کمک قابل توجهی نماید.
چرا که جزیره کیش به دلیل قابلیت های بالای توریستی و فرهنگی آن و با توجه به روند رشد شتابان کنونی توسعه و سکونت در آن ، نیازمند به یک طرح کالبدی کلان در جهت توسعه اندیشمندانه و از پیش تعیین شده می باشد تا همچون دیگر شهرهای کشور دچار توسعه لجام گسیخته و ناموزون نشده و این توسعه بر مبنای توجه به منظر شهری جزیره و مناظر طبیعی اطراف  صورت پذیرد .
بر این اساس بر طبق مطالعات و برآوردهای مشاور ، کل جزیره در قالب 7 منطقه مسکونی و تعدادی ناحیه و محله تقسیم شده و تعداد جمعیت و مقدار مورد نیاز کاربریها در هر یک از این تقسیمات شهری برآورد شده است .
در نهایت نیز نقشه کاربری اراضی پیشنهاد شده و زون های مختلف  مسکونی چند منظوره – تفریحی – خدماتی و .... . براساس قابلیت اراضی مشخص شده است.