طرح ساماندهی و طراحی شهری اراضی نوبنیاد جزیره کیش

 
اراضی نوبنیاد 3 در منتهی الیه غرب جزیره کیش و در جهت امکان اقشار میان درآمد پیش بینی شده است .به دلیل کیفیت پایین ساخت و سازهای مجاور این اراضی و گرایش به یکسان سازی برای رسیدن به حداکثر تراکم ، سیمای شهری این قسمت از جزیره از کیفیت مناسبی بر خوردار نیست . لذا طراحی شهری اراضی نوبنیاد 3 با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای سیمای شهری و حجمی منطقه و ایجاد یک خط آسمان و منظر پویا در غرب جزیره صورت گرفته است . طراحی پلاکهای طرح مذکور بر پایه مطالعات دقیق اقلیمی و مطابق  بستر خاص پروژه و در 3 تیپ اقلیمی متفاوت و با توجه به زاویه شکست 45 درجه از اکس خیابان به منظور ایجاد تنوع در جداره و کاهش صلبیت و سنگینی آن صورت گرفته است .
طراحی پلاک های مزبور در سه تیپ کلی پلاکهای معمولی ، پلاکهای کنج و پلاکهای بلندتر مجاور محور مرکزی سایت صورت گرفته که هر کدام از سه تیپ به فراخور ویژگیهای اقلیمی و موقعیت قرارگیری آن حجم متفاوتی دارند.
برای هر کدام از تیپ های حجمی پیشنهادی ، یک لفاف حجمی خاص ، ارائه شده است که به معمار اجازه جلو و عقب رفتگی و تنوع در حجم ساختمان با حفظ حداکثر تراکم 150% در هر پلاک را می دهد و در نهایت برای به وحدت رساندن این تنوع حجمی در کلیت جداره شهر ، یک سری نقاط اتصال اجباری پیشنهاد شده است که وحدت و پیوستگی نما را تامین می کند.