طرح جامع تفضیلی شهر بیضا

  
بیضا شهری است که دیری از گسترش شهری آن نمی گذرد و در زمره روستا ـ شهرهایی است که به سوی شهری شدن از نوع امروزی آن گام برمی‌دارد. این شهر در دشت بیضا  واقع شده است که از دشتهای حاصلخیز ناحیه محسوب می شود ضمن آنکه این شهر در مسیر جاده شیراز به طرف کامفیروز نیز قرار گرفته است.
می‌توان گفت که از دیدگاه کلی الگو و شکل شهر بیضا الگوی خطی است که در امتداد یک محور اصلی شکل گرفته‌ است. در ادامه محلات این شهر غالباً به به صورت شطرنجی و گاهی به شکل ارگانیک به رشد خود ادامه داده‌اند. بلوار سیبویه مهمترین عامل گسترش خطی شهر است.
به لحاظ کالبدی، محدوده شهر بیضا به دو محله و 5 واحد همسایگی تقسیم می گردد که به وسیله  شبکه معابر از یکدیگر انفصال یافته اند.
ساختار کنونی شهر متاثر از ویژگی اصلی شهر که از دو هسته روستایی تشکیل شده و همچنین تحت تأثیر محور اصلی ارتباطی که از میان دو محله اصلی شهر می گذرد شکل گرفته است  همچنین مسیل اصلی که بصورت مرز دو محله پشت باغ و هرابال به صورت یک لبه اصلی عمل می‌کنند شهر را به دو بخش تقسیم کرده است. این دو بخش که در حال حاضر محلات شهر را تشکیل داده اند هر کدام دارای بافت روستایی قدیمی و قسمتهای توسعه جدید می باشند که در کل به صورت پراکنده و جدا از هم می باشند بر این اساس مسأله اصلی توسعه آتی شهر، نحوه برقراری ارتباط صحیح و اصولی ما بین این دو بخش و چگونگی گسترش شهر در هر یک از این بخش‌ها می‌باشد. در حال حاضر عمده بار ترافیکی شهر بر روی محور اصلی  قرار دارد و و علاوه برنقش عبوری در کل منطقه ارتباط بین دو بخش شهر را برقرار می‌کند. لذا عمده کاربری‌های عمومی نیز در دو سوی این خیابان شکل گرفته است.
یکی دیگر از مشخصه های گسترش فضایی شهر پراکنده رویی و تجاوز به حریم باغات و مزارع مرغوب کشاورزی است که این مسئله لزوم توجه به حفظ باغات و زمینهای کشاورزی و از طرفی کنترل پراکنده رویی شهر برای تامین شعاع دسترسی مناسب به خدمات و سهولت خدمات دهی نهادهای خدمات رسان در توسعه آتی شهر مد نظر قرار گیرد.
با توجه به آنچه گفته شد، در الگوی مطلوب توسعه آتی شهر بایستی بهترین جهات توسعه تعیین و کارآمدترین نحوه ارتباط بین بخش‌های مختلف برقرار شود. ضمن آنکه درون هر یک از زیر بخش‌های کالبدی نیز دسترسی مطلوب به خدمات و فضاهای عمومی تأمین گردد. به این منظور بهینه ترین الگوی توسعه برای شهر بیضا، الگوی توسعه درونزا با بهره گیری از اراضی خالی میانی شهر و جلوگیری از توسعه لجام گسیخته و پیش بینی نشده شهر به محدوده اطراف شهر می باشد.