طراحی شهری اراضی 86 هکتاری شمال غرب صدرامجموعه 86 هکتاری به عنوان یک ناحیه شهری ، در فاز 2 شهر جدید صدرا در شمال غرب کلانشهر شیراز واقع شده است. طراحی مجموعه مذکور در قالب 2 گزینه انجام گرفته است. این مجموعه مشتمل بر گونه سکونتی آپارتمانی به صورت یک ناحیه متراکم شهری در بافت تراکم متوسط فعلی واقع شده است .
مهمترین اصل طراحی این مجموعه با توجه به اینکه در میان 2 بافت شکل گرفته شهری مجاور واقع شده طراحی آن به عنوان یک واحد از یک کل بزرگتر در عین توجه به آن به عنوان یک ناحیه مستقل شهری بوده تا بدینوسیله مجموعه مذکور با پیوند به بافت پیرامونی ، به صورت جزئی از یک کلیت بزرگتر شهری دیده شود و به این ترتیب نقش یک مفصل شهری را ایفا نماید .
اصل محوری دیگر طراحی محدوده با توجه به بستر طبیعی و توپوگرافی موجود و منطبق بر آن و بر مبنای استفاده حداکثر از زمین طرح بوده است.
به این منظور نخست ستون فقرات و دسترسی های اصلی پروژه با توجه به عواملی همچون توپوگرافی موجود ، جهت گیری تهیه ساختمانها مجاورتها و عوامل شهرسازی شکل گرفته است و سه ( 3 ) محور 35 متری شرقی – غربی اصلی به عنوان ستون فقرات شهر از قلب مجموعه عبور کرده و به این ترتیب پروژه را به بستر پیرامونی به شهر پیوند می دهد .
گزینه اول طراحی درقالب  مجتمع های مسکونی چند خانواری در سه گونه اصلی تجمع های مسکونی با حیاط مرکزی بلوک های آپارتمانی بلند مرتبه و گونه سکونتی 6 الی 8 واحدی با حیاط اختصاصی، طراحی شده است .
طرح مذکور مشتمل بر 5 محله مسکونی بوده که در مرکز هر مرحله، مجموعه ای از کاربری های محلی به منظور تامین نیازهای ساکنین پیشنهاد شده است . این طرح در مجموع 5499 خانوار و 19800 نفر جمعیت را در قالب محلات 5 گانه پیشنهادی شامل می شود .
گزینه دوم طراحی به صورت گونه سکونتی آپارتمانی 3 و 4 خانواری مستقل طراحی شده است. در طراحی مجموعه توجه به جهت گیری شمالی و جنوبی تمامی واحدها و رعایت سلسله مراتب دسترسی و تامین خدمات مورد نیاز در قالب تقسیمات فضایی پیشنهادی ،استفاده از الگوهای معماری ایرانی و اسلامی در طراحی واحدها مورد توجه بوده است .
کل طرح پیشنهادی در قالب 2 ناحیه و 7 محله شهری و با در نظر گرفتن الگوی سلسه مراتبی برای شبکه دسترسی و خدمات در هر مرحله تعریف شده است .
در مرکز مجموعه یک فضای بزرگ شهری و تعدادی خدمات ناحیه ای به عنوان قلب مجموعه و همچنین در مرکز هر محله یک فضای سبز محلی به همراه خدمات محلی واقع شده است و یک مسیر سبز پیاده شهری این فضاهای سبز محلی را به هم پیوند می دهند .
مجموعه مورد نظر در کل 5353 خانوار و 19270 نفر جمعیت را شامل می شود . که در غالب مجموعه های آپارتمانی 3 و 4 خانواری سازماندهی شده اند . برای این تعداد جمعیت در غالب محلات 7 گانه خدمات پیشنهادی با توجه به تراکم جمعیت هر محله به شرح زیر پیشنهاد شده است .
اداری : 22823 متر مربع     تجاری : 17550     فضای سبز : 131630    آموزشی : 44145002    مذهبی : 1075000