طراحی شهری خیابان گلخون قصردشت

خیابان گلخون شیراز به واسطه قرارگیری ایستگاه مترو میدان قصردشت در آن و همچنین به عنوان یکی از دسترسیهای مهم به این میدان نقش مهمی در جابجایی ترافیک پیاده و سواره این قسمت از شهر شیراز بر عهده دارد.
به واسطه قرارگیری ایستگاه مترو و سرریز جمعیت پیاده به این خیابان و تداخل این جمعیت با جریان سواره عبوری، به منظور ساماندهی حرکت پیاده و سواره و نیز ایجاد جاذبه های بصری و عملکردی برای مسافران مترو، طراحی شهری این محور اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
طراحی شهری این قسمت با هدف عمده ساماندهی محدوده اطراف ایستگاه مترو و نیز کل محور با بهره گیری از عناصر معماری ایرانی صورت گرفته است.
به این ترتیب که کل مسیر به سکانس های متعدد فضایی تقسیم شده و برای هر سکانس، طرحی مشخص همراه با آسمان ها و عناصر خاص در نظر گرفته شده است.
با توجه به قرار گیری خیابان در بین باغهای قصردشت، لذا حفظ و تقویت منظر این باغها در مجاورت محور و استفاده از آنها در منظرسازی خیابان، از اصول اساسی طراحی بوده است.
همچنین توجه به نورپردازی متنوع در شب و ایجاد سایه روشن ها در روز نیز در جهت ایجاد تنوع و جذابیت مسیر مد نظر قرار گرفته است.
طراحی شهری این مسیر بر پایه قابلیت های طبیعی موجود و نیز بهره گیری از عناصر محوطه سازی متنوع ( آب – رنگ – نور - مصالح) انجام شده است.