طراحی شهری اراضی کهنیم شیراز


اراضی کهنیم واقع در شهر شیراز و در مجاورت خیابان قصردشت به عنوان یکی از محورهای مهم شهری و در نزدیکی عناصر مهم شهری همچون پارک خلد برین و بیمارستان فرهمندفر واقع شده است. این زمین با مساحتی در حدود 26000 متر مربع در طرح تفصیلی با دو کاربری غالب تجاری و مسکونی پیشنهاد شده است.
بر این اساس هدف از پروژه تدقیق خطوط تفکیکی قدیم زمین و طراحی شهری مجدد آن بوده است . طراحی شهری این اراضی با تقسیم زمین به دو بخش تجاری درشت دانه در مجاورت خیابان قصردشت و بخش آپارتمانهای مسکونی در لایه دوم و در مجاورت بافت مسکونی انجام شده است. همچنین یک فضای یزرگ شهری نیز حدفاصل این دو بخش پیشنهادی و در مجاورت بیمارستان در جهت پیوند این دو بخش پیشنهاد شده است و در میانه سایت نیز یک مسیر پیاده شهری ارتباط سایت و پیاده رو خیابان را برقرار می سازد.
پلاکهای مسکونی نیز در قالب یک لفاف حجمی و پیشنهادی که طبق آن دو طبقه آخر هر ساختمان ملزم به عقب نشینی 2.20 متر از خط پلاک می باشند، پیشنهاد شده اند و جهت ایجاد هماهنگی و نظم در جداره ساختمانها، نقاط مشخصی جهت اتصال ساختمانها به هم لحاظ شده است.
در مجموع طراحی شهری اراضی کهنیم به عنوان یک نمونه طراحی میان افزاری موفق (  in fill ) در یک زمین خالی در یکی از مهمترین نقاط شهری بر مبنای ایجاد یک توسعه ارتباط دهنده بین بافت مسکونی آرام میانی و فضای شهری پرهیجان مجاور خیابان توسط تدابیر طراحی شهری می باشد