طراحی شهری مجموعه 3500 واحدی لپویی

 

این مجموعه مسکونی در بخش لپویی در نزدیکی شهر زرقان واقع شده است. سایت مذکور جهت اختصاص به بخشی از نیازهای توسعه مسکن در شمال غرب شیراز و جهت مساکن مهر در نظر گرفته شده است.سایت مجموعه دارای یک شیب طبیعی از جنوب غرب به شمال شرق بوده که مبنای اصلی طراحی مجموعه می باشد.کانسپت اولیه طرح بر اساس تبعیت ازفرم طبیعی زمین بوده و بر این اساس محور ورودی اصلی مجموعه به عنوان محور خدماتی مجهز شهری بر خط القعر اصلی سایت شکل گرفته و در انتهای مسیر و بلندترین قسمت ارتفاعی مسیر یک میدان وسیع شهری پیش بینی شده است که توده های مسکونی به صورت حلقوی اطراف آن شکل گرفته اند. در کوهپیاه و بلندترین قسمت سایت نیز با توجه به شیب زیاد زمین، پارک تفریحی کوهپایه ای با چشم انداز وسیع به کل مجموعه پیشنهاد شده است.
شکل گیری محلات مختلف با توجه به نظام سلسله مراتبی و پیش بینی یک مرکز محلهو خدمات محله ای مجاور آن بوده که نهایتا تمامی این مراکز محله ای توسط مسیرهای پیاده به هم متصل می باشند. طراحی مجموعه مذکور نمودی از یک طراحی موفق منطبق بر شکل طبیعی زمین، و با استفاده از قابلیت های موجود و همچنین با توجه به الگوی سکونتی باصرفه اقتصادی می باشد.