مجموعه مسکونی 155 واحدی صدرا

در فاز1 شهر جدید صدرا و در مجاورت محور35 متری سرتاسری شهر به عنوان محور مجهز شهری واقع شده و از این لحاظ موقعیت مناسبی را دارا می باشد. سایت مجموعه به صورت یک مستطیل کشیده 170در70 متری و در راستای شمال شرقی - جنوب غربی حد فاصل دو خیابان 35 متری شرقی - غربی و شمالی - جنوبی واقع شده و به این لحاظ موقعیت بسیار مناسبی به لحاظ دسترسی داراست. به این ترتیب ورودی اصلی مجموعه در کنج شمال غربی و ورودی دوم مجموعه نیز در محور 35 متری شمالی - جنوبی واقع شده است. کانسپت اصلی مجموعه بر پایه دواصل سلسه مراتب فضایی و جهت گیری اقلیمی شکل گرفته است. به این ترتیب که ساماندهی فضایی اصلی بر اساس تقسیمات محله و واحد همسایگی و با رعایت سلسه مراتب فضایی در طی عبور از فضای کاملا عمومی (خیابان) به فضای نیمه عمومی (مرکز محله) و سپس به فضای خصوصی تر (واحد همسایگی) پیشنهاد شده است و همچنین کل مجموعه با رعایت جهت گیری بهینه با چرخش 45 درجه به سمت شرق شکل گرفته است. کل مجموعه در قالب سه مرکز محله اصلی که یک مسیر پیاده شهری که از شمال تا جنوب مجموعه امتداد یافته آنها را به هم متصل می سازد، شکل گرفته است.
چشم انداز فضایی مجموعه با انطباق بر شیب طبیعی زمین که از شمال به جنوب می باشد پیشنهاد شده است و موقعیت توده های حجمی با ارتفاع در جنوب زمین منتهی شده و به این ترتیب چشم انداز بصری زیبایی را خلق نموده است.