طراحی شهری میدان قصردشت

 
میدان قصردشت به عنوان یکی از گره های مهم شهری شهر شیراز به لحاظ ترافیکی ، عملکردی و فعالیتی شناخته می شود .
قرارگیری در مسیر محور دسترسی شرقی غربی و محور شمالی – جنوبی ایمان ، همچنین مجاورت با یکی از مهمترین ایستگاههای مترو شهر ، عبور محور کمربندی شمالی جنوبی شهر از آن در آینده ، نزدیکی به ترمینال اتوبوسرانی و تاکسیرانی شمال شهر و ازدحام فعالیتهای مختلف و خرده فروشی ها در آن و از سویی دیگر فرسودگی کالبدی جداره ها و تداخل عملکردی شدید حرکت پیاده و سواره ، طراحی شهری این میدان را از دید مسئولین شهری اجتناب ناپذیر نموده است .
ایده اصلی طرح تصحیح هندسی میدان در قالب یک میدان فعالیتی و مکانی جهت تعاملات اجتماعی به شکل یک مستطیل از طریق ساماندهی و آرام سازی حرکت سواره میدان و طراحی بخشی از فضاهای مجاور میدان در پیوند با آن می باشد . به این ترتیب که یک میدان هندسی تعریف شده و با تعیین فضایی جهت ایجاد یک مکان تعاملات اجتماعی در مرکز فضا طراحی  و جداره های میدان نیز به تبعیت از فرم میدان عقب نشینی نموده و فضاسازی شده است  به نحویکه فعالیتهای مختلف خرده فروشی ، عبور ، انتظار و مکث ، دست فروشیها را تعریف نموده و تداخل عملکردی آنها را به حداقل رساند و در عین سرزندگی و تنوع فضایی را حفظ و ارتقاء دهد .
همچنین در جهت سرریز جمعیتی مترو به میدان ، یک پیش فضای مناسب در مقابل آن طراحی شده است و به صورت مناسب و با حفظ سلسله مراتب فضایی به پیاده رو و سایر فضاهای عمومی میدان متصل شده است .