طرح ساماندهی سکونتگاه دینکان

 
سکونتگاه دینکان در شمال غربی شیراز و در نزدیکی امتداد ستون فقرات شهری و محورصنایع واقع شده است . این سکونتگاه که در گذشته به صورت یک روستای منفصل از شهر شیراز و در مجاورت رودخانه نهر اعظم واقع بوده است، در حال حاضر و با توسعه بیش از پیش شهر به سمت شمال غربی نه تنها با آن ادغام شده است بلکه به عنوان یک محله شهری نیاز به تهیه طرح ساماندهی و تعریف ساختار شهری آن ، از سوی مسئولین مورد توجه قرار گرفته است .
از این رو طرح ساماندهی این سکونتگاه با هدف ساماندهی منسجم و هدایت رشد آینده آن به این مشاور واگذار گردید .
از جمله خصوصیات این سکونتگاه به لحاظ ساختاری وجود یک محور اصلی مرکزی به عنوان ستون فقرات آن و اتصال دو محور جمع و پخش کننده اصلی به آن و سایر محورهای فرعی به این دو محور بوده که به این لحاظ ساسله مراتب شهری مناسبی داشته و سعی در تقویت این ساختار در طرح مورد نظر بوده است .
همچنین به لحاظ جمعیت و شعاع دسترسی ، این سکونتگاه به عنوان یک محله شهری در واحد تقسیمات فضایی این قسمت از شهر تعریف شده و به موازات آن کاربریهای مورد نیاز  و محورهای مورد نیاز پیش بینی شده است . همچنین با توجه به موقعیت مناسب اراضی موجود در این سکونتگاه سعی در توسعه درونی در اراضی خالی میان بافت و جلوگیری از توسعه بیشتر سکونتگاه به درون باغات اطراف بوده است . به این لحاظ و از جنبه خصوصیات شهرسازی تعریف شده ، نقش اصلی روستا - شهر
( urban village)  و استفاده از خصوصیات این گرایش شهرسازی در دینکان در جهت تبدیل آن به یک سکونتگاه همساز با اقلیم و رشد پایدار آن در بستر شهری مورد توجه این مشاور بوده است .