استخدام در شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه

مشخصات فردی و تحصیلی
سوابق کاری و تخصصی
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی/ معماری
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / شهر سازی
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / عمران - سازه
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / عمران-نظارت
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / عمران-دفتر فنی
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / تاسیسات برقی و مکانیکی
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / گرافیک
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / نقشه برداری
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / صنایع
میزان آشنایی با برنامه های زیر | فنی تخصصی / IT
میزان آشنایی با برنامه های زیر | امور اداری و مالی / بایگانی - منشی
میزان آشنایی با برنامه های زیر | امور اداری و مالی / حسابداری
معرفها ( ترجیحا معرفها در بخش حرفه ای، همکار فنی و قابل دسترس باشند )