مجموعه مسکونی ۱۰۴۰ واحد مرودشت

مجموعه مسکن مهر مرودشت در حومه شهر مرودشت در شمال شهر شیراز واقع شده است. هدف از طراحی این مجموعه 1040 واحدی که جهت اسکان اقشار با درآمد متوسط پایین پیش بینی شده است، ارائه نمونه ای مناسب از طراحی مجموعه های ارزان قیمت با توجه به کیفیات معماری و ارتقاء کیفیت زندگی می باشد این پروژه با طراحی بر پایه عناصر هویتی منحصر به فرد، هویتی متفاوت از مجموعه های مسکونی مشابه و همجوار را دارد.
کل مجموعه مشتمل بر 65 بلوک و هر بلوک شامل 4 طبقه می باشد. هر بلوک یک دستگاه پله را شامل شده که در  نما با حجم ساختمان ترکیب شده و فقط رنگ متفاوتی دارد کل پروژه براساس یک جانمایی پویا و نامنظم شکل گرفته که نوعی پویایی را در بیرون و درون ساختمانها موجب شده است.
این جانمایی نامنظم در واقع مهمترین شاخصه پروژه بوده، نه تنها به دلیل پویایی و عدم یکنواختی که به ارمغان می آورد بلکه به عنوان حائلی بین فضای عمومی و فضای خصوصی ایفای نقش نموده و برای بلوک ها محدوده ای نیمه عمومی را ایجاد می کند.
همه 65 بلوک پیشنهادی با توجه به بهترین و آسانترین دسترسی جانمایی شده اند و دو مسیر موازی در طرفین سایت دسترسی بلوکها به جاده اصلی را برقرار می سازد.
پارکینگ ها در بین بلوکها و براساس به حداقل رساندن مسیر دسترسی به بلوکها جانمایی شده اند و همه بلوکها به فضاهای باز عمومی پیشنهادی پروژه و زمینهای بازی دسترسی دارند.
نمای ساختمانها با در نظر گرفتن بازشوهای وسیع و براساس طیف رنگی پیشنهادی که جذابیت و تنوع فضا را افزایش داده و چشم انداز زیبایی از پروژه در بستر سبز آن ارائه می دهد پیشنهاد شده است.
در مجموع طراحی پروژه پاسخی مناسب به احتیاجات پروژه با استفاده ماهرانه از حجم، عملکرد و زمینه می باشد