مجموعه مسکونی 134 واحدی آستانه

پروژه مسکونی آستانه در محدوده بافت قدیم و تاریخی محله آستانه ودر خیابان آزادی قرار گرفته و مساحت کل پروژه برابر 132208 مترمربع می باشد. به دلیل قرارگیری این مجموعه در بافت قدیمی یکی از دلایل معماری مداخله در بافت تاریخی می باشد. در طراحی این مجموعه سعی شده نکات مورد نظر شناخت بافت وهماهنگی فیزیکی بافت رعایت گردد. همچنین سعی شده در خلق آن هم رد پایی از گذشته و هم نمادی از حال صورت گیرد و در عین حال به همخوانی با ساختمان های قدیمی توجه گردد. همچنین همگونی ارتفاع، نسبت ها، مقیاس، مصالح با بافت اطراف در نظر گرفته شده است که سازگاری آن را با بافت اطراف دو چندان می کند. استفاده از فرم های نرم با بافت آجر و پایین آوردن گوشه های بنا به منظور حفظ مقیاس انسانی وایجاد فضاهای پر وخالی و استفاده از پویایی حجم و نما که در آن تناسبات ارتفاعی پنجره ها وخط آسمان به دقت لحاظ شده است، مصداق بارز توجه به بستر و محیط پیرامون می باشد.
در این پروژه سعی شده است ترکیب معماری سنتی ومدرن ترکیبی نا به هنجار نگردد و چهره ی شهر را ناگوار و خشن ننماید. استفاده از بدنه شفاف وتعامل جداره با پیاده رو ومسیر پیاده وتنوع و تعدد ورودی ها باعث پویایی مسیر پیاده و ایجاد امنیت و سر زندگی شهری در اطراف پروژه خواهد بود.