مجتمع مسکونی 37 واحدی تورنتو- کانادا

پروژه مسکونی 37 واحدی تورنتو، واقع در نبش خیابان فینچ و کلارک هیل در شهر تورنتو به شکل یک مجموعه مسکونی ردیفی میان افزا در یک  سایت خالی طراحی شده است . واحدهای مجموعه به شکل نیم طبقه های مرتبط در قالب 3 نیم طبقه با تقسیمات عملکردی قابل توجه که اجازه داشتن فضاهایی با محرمیت بالا را در عین ارتباط فزاینده با فضای اجتماعی خیابان به صورت بصری  و عملکردی فراهم می کند تعریف شده است .
ارتباطات افقی و عمودی در هم بافته طرح ، نوعی پویایی را در طبقات طرح نسبت به یک پلان مستطیلی ساده به ارمغان آورده و این سبک طراحی امکان تجربه یک سبک خاص از زندگی و ارتقاءشیوه زندگی و زیست پذیری را به جای یک تجربه معمولی در خانه های ردیفی شهری فراهم می آورد .
بام سبز جذاب مجموعه نیز نقش حیاتی در ارتقاء نحوه زندگی ساکنین و افزایش پایداری طرح در محیط شهری ایفا نموده و نمای خارجی مجموعه نمودی متفاوت از طراحی رانسبت به واحدهای مسکونی مجاور ارائه می دهد . همچنین حجم بیرونی مجموعه با ترکیب با قوانین شهری در قالب یک زاویه مایل 35 درجه برش خورده و نمای اصلی مجموعه به صورت زاویه دار عقب نشینی داشته و اجازه داشتن تراسها و بالکن های متنوع را به ساکنین می دهد .
به این ترتیب طرح نهایی مجموعه ، ترکیبی از جذابیت های داخلی طرح را با محیط خارجی پیرامونی در عین تبعیت از یک چارچوب شهری تعریف شده ارائه نموده و نمونه ای از طراحی واحدهای مسکونی جذاب و متنوع  را در عین محدودیت های شهری و اقتصادی و عملکردی فراهم می آورد