مجموعه برج های اداری تهران


پروژه برج های اداری در یکی از نقاط مرکزی و از بهترین مکان های اداری واقع در شهر تهران قرار گرفته است و ساختمان برج به عنوان یک شاخص فضای اداری مطرح می باشد. از مهم ترین ویژگی های این پروژه استفاده از دو برج متقارن می باشد که خالی کردن فضای میان آن ها به عنوان فضای سبز و باز و جانمایی دفاتر کار در طبقات مختلف بر شاخص بودن این پروژه تاکید کرده است. محوطه سازی برگرفته از فرم برج و همچنین نزدیکی انتهایی برج ها به یکدیگر، همگی بر ایجاد یک فضای بزرگ شهری در قالب معماری های تک و مدرن تاکید می کنند.