مجتمع پزشکی شاهد


این پروژه که در مجاورت اصلی ترین خیابان شرقی- غربی شهر شیراز قرار گرفته است (خیابان قصردشت)، با استفاده از عناصر متضاد سنگ و شیشه و همچنین رویکرد نوین استفاده از فضای سبز در ارتفاع به صورت ویژه خود را به شهر معرفی می نماید. کاربری پروژه که یک مجموعه پزشکی است با استفاده از گیاهان و درختان در ارتفاع متفاوت که با پروژه پیوند خورده است، باعث ایجاد لطافت و آرامش برای مراجعه کنندگان و مخاطبان خواهد شد. درخت جای ها به عنوان عناصر خود اظهار کننده از پوسته ی ساختمان بیرون زده و گویی از دل ساختمان سر بر آورده اند و چشم بیننده را به سمت آسمان هدایت می کنند. نورگیر مرکزی که یکی از شاهکارهای طراحی این پروژه می باشد به صورت مایل و به عنوان یک دهلیز گشاده در مرکزیت این پروژه مطرح بوده و موجبات کشاندن نور و تابش به پایین ترین طبقات پروژه می شود. روند طراحی این پروژه در سال 1395 آغاز و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند.