مجموعه چندمنظوره معماری یادمانی سیدنی

یکی از بلوک های تفکیک شده در مجاورت سکانس سوم محور ویژه تمدن‏ها در جزیره کیش، معماری یادمانی سیدنی در امتداد معماری پاریس واقع شده است. کانسپت اصلی فرم توده و لفاف حجمی پیشنهادی پروژه مورد نظر، براساس عناصر اصلی و معماری شهر زیبای سیدنی استرالیا طراحی شده است. این معماری برگرفته از عناصر اصلی و معماری مدرن شهر سیدنی به عنوان شهر مدرنیسم و نوظهور دنیای مدرن طراحی گردیده است.
خانه‏ی اپرای سیدنی، یکی از شاخص‏ترین آثار معماری در سطح جهان به شمار می رود که در پروژه معماری یادمانی سیدنی شبیه سازی شده تا شاخصه های معماری معاصر در سیر تطور تاریخ معماری محور ویژه در ذهن مخاطب به تصویر کشیده و هم ویژگی‏های معماری آن دوره بصورت نمادین در جهت قوت بخشیدن به ماهیت گردشگری مسیر بکار گرفته شود. همچنین، پل بندرگاه سیدنی نیز از دیگر نمادهای اصلی و شریان‏های ارتباطی مهم سیدنی به عنوان یک پل ارتباطی بین محور پیاده‏راه و ساختمان اصلی و در نقش نشانه شهری در سایت مذکور جانمایی شده است.
معماری قطعه مورد نظر در زمینی به مساحت 14823 متر مربع در چارچوب ضوابط فرمی و تعریف شده از معماری مدرن و پست مدرن شبیه سازی شده و براساس ضوابط عام محور ویژه جانمایی طراحی گردیده است، به نحویکه شاخصه های تراکم ناخالص مجاز 10±420 درصد و سطح اشغال مجاز نیز 5±50 درصد در نظر گرفته شده است.
کاربری قطعه سیدنی به صورت کاربری‏های مختلط (mixed-use) تعریف شده و عملکرد فعالیت‏های پیشنهادی در این مجموعه، چند منظوره لحاظ گردیده تا جنبه سرگرمی و گردشگری، فرهنگی و ورزشی قطعه مورد نظر با توجه به نقش غالب سرگرمی محور ویژه حفظ شود.