طراحی شهری اراضی 100 هکتاری شمال غرب صدرا

 
طراحی شهری اراضی 100 هکتاری شمال غرب صدرا در قالب دو فاز 35 هکتاری داخل طرح تفصیلی و 65 هکتاری خارج از آن و بر فراز ارتفاعات بلند شمال غرب صدرا انجام شده است . طراحی ساختار مجموعه در قالب 2 ناحیه و 8 محله اصلی و بر اساس  مسیل های اصلی شمالی و جنوبی به عنوان مرز محلات و ستون فقرات اصلی مجموعه شکل گرفته که این محورهای 18 متری توسط محورهای 16 متری شرقی – غربی کل مجموعه را به هم متصل می سازند .
ساخت و خطوط اصلی مجموعه بر پایه گرایش های جدید شهرسازی همچون new urbanism ( شهرسازی نوگرا ) و محله محوری که بر پایه مفاهیمی همچون توجه به فرم و بستر طبیعی زمین و همخوانی طرح با آن ، استفاده از خطوط شهرسازی متنوع و توجه به کالبد و روح محله ای و فضاهای محله ای به وجود آمده اند ، شکل گرفته است .
بافت کلی مجموعه از ترکیب 4 تیپ سکونتی عمده برای خواسته های مختلف و گونه های مختلف زندگی شامل باغشهر، مسکونی تک خانواری، مسکونی چند خانواری و مجتمع ها تشکیل شده است که به این ترتیب تنوع سکونتی را برای مجموعه به همراه خواهد داشت